หัวข้อข่าว : OPP สัญจร ร้านมาเดอเออ จ.พิษณุโลก
รายละเอียดข่าว : รวมรูปการจัดประชุม OPP สัญจร วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ร้านมาเดอเออ จ.พิษณุโลก