บริษัท NYG 2015 จำกัด
446/3 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-214056
อัพไลน์
ชื่อ .....................................
รหัส .................................
 
ซ้าย ขวา
ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้บริโภค
วันที่สมัคร ........................ รหัสสมาชิก ........................
ตำแหน่งสมาชิก ........................... PV ........................
A1(ซ้าย) : ..............................................
A2(ขวา) : ..............................................
ข้อมูลผู้สมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง)
ชื่อ - นามสกุล นาย นาง นางสาว ................................................ เพศ หญิง
ชื่อที่ใช้ในระบบ ................................ วัน/เดือน/ปี เกิด ............................. อายุ ....... ปี
อาชีพ .................................................... สัญชาติ .........................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
-
 
สถานภาพ โสด สมรส
ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส ....................................... อายุ ..... ปี อาชีพ ...................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .............. หมู่ที่ ............ หมู่บ้าน ........................................... ซอย .........
ถนน ................................. แขวง/ตำบล ............................ เขต/อำเภอ ................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์บ้าน ....................................... โทรศัพท์มือถือ ................................
ผู้รับมรดกทางธุรกิจ ชื่อ - นามสกุล ..................................... ความสัมพันธ์เป็น ..................................
การรับผลประโยชน์ ธนาคาร ................................................ สาขา ...................................................
ประเภทบัญชี .......................... ชื่อบัญชี ............................... เลขที่บัญชี .......................................................
ข้อมูลผู้แนะนำ
รหัสผู้แนะนำ.............................
ชื่อ-นามสกุล..........................
ลายมือชื่อผู้สมัคร
(..................................................)
วันที่................................
เตรียมเอกสาร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
           ข้าพเจ้าได้ศึกษากฎระเบียบการดำเนินธุรกิจของ บริษัท NYG 2015 เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าฯ เต็มใจและยินดีสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดทุกประการ และข้าพเจ้าฯจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตหรือเป็นที่เสื่อมเสียให้แก่บริษัทฯ ข้าพเจ้าฯขอรับรองว่ารายละเอียดที่กรอกมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกใบสมัครและ / หรือถอดถอนการเป็นสมาชิก หากพบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริงและ / หรือมีการปฏิบัติผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ จะร่วมเสริมสร้างให้การยกย่อง ให้เกียรติผู้นำและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีต่อองค์กร
(สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ)
ลงชื่อ......................................ผู้สมัคร ลงชื่อ......................................ฝ่ายระบบข้อมูล
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร    
ข้อพึงปฏิบัติ โปรดแสดงบัตรทุกครั้งที่มีการเสนอขายสินค้า
  บัตรใบนี้ใช้เฉพาะนักธุรกิจอิสระของบริษัท NYG 2015 จำกัด เท่านั้น
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรนี้ หากมีกรณีอันสมควร
  จงยึดมั่นในศักดิ์และศรีของอาชีพนักธุรกิจอิสระ
  ท่านในที่ได้พบเห็นบัตรนี้ตกหล่นกรุณาเก็บส่งคืนที่
บริษัท NYG 2015 จำกัด
446/3 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร.055-214056
 
รหัสสมาชิก : ..............
ชื่อ-นามสกุล : ..........................
วันที่สมัคร : ...........................
วันที่ออกบัตร : ...........................
(..................................) (..................................)
ลายมือชื่อผู้สมัคร กรรมการผู้จัดการ
หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก ของ บริษัท NYG 2015 จำกัด
1. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด ให้ยื่นใบสมัครสมาชิกพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดเงินฝากของธนาคารภายในประเทศไทย ทุกธนาคาร

2. ผู้สมัคร จะต้องระบุข้อมูลตามจริง ลงลายมือในใบสมัครสมาชิกและรับรองสำเนาเอกสารของตนเอง

3. สมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร และมีชื่อในทะเบียนสมาชิก

4. สมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด ต้องระบุผู้แนะนำ และเมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้

5. การเป็นสมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
6. สมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด เป็น "ผู้จำหน่ายอิสระ" มิได้ "เป็นลูกจ้าง" หรือ "ตัวแทนขายตรง" ของบริษัทฯ เป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากบริษัทฯ และนำสินค้าดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภคตามเงื่อนไขและแผนการขายที่บริษัทฯ กำหนด
7. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รับสินค้า ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน คืน ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุด และบรรจุภัณฑ์ยังครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะหักค่าดำเนินการ 10% ของราคาสินค้าทั้งหมด
8. สมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด จะได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อใช้ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ (รายละเอียดตามคู่มือสมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด)
9. สมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด ต้องศึกษาและมีความเลื่อมใสในนโยบายและระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ โดยเคร่งครัด
10. การพ้นสถานภาพการเป็นสมาชิกของ บริษัท NYG 2015 จำกัด
     - ตาย
     - ลาออก
     - เป็นบุคคลวิกลจริต
     - เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
     - ได้รับโทษจำคุกโดยดำเนินคดีมาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     - ถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก บริษัท NYG 2015 จำกัด ตามแผนธุรกิจ
11. สมาชิกไม่สามารถ ขาย หรือ โอน รหัสของตนเองให้กับผู้อื่นซึ่งมิใช่ทายาทได้
บริษัท NYG 2015 จำกัด
     ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในนโยบายและระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรายได้ที่จะได้รับตามระบบ แผนการตลาดของบริษัทฯ และข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทุกประการ